SZero

Logo1SZero is my Kickstarter initative to fund development of an enhanced GPIO controller for NuScratch on the RaspberryPi

To get started – follow this link to Install SZero